2017. július 6-án a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű (VP4-11.1-11.2-15 azonosító jelű) felhívás.

Az alábbiakban a NAK összefoglalóját olvashatják a módosítás tartalmi részleteiről:

1.    A területi puffer módosítása

– A terület puffer (tolerancia) fogalma pontosításra került (8. számú melléklet fogalomjegyzékben az 57. fogalom). A módosítás értelmében a tolerancia mindösszesen 6 méter lehet (belső puffer 3 m, külső puffer 3 m).

területi puffer (tolerancia): EOV koordináták alapján beazonosított, térképileg lehatárolt összefüggő földterület határvonala melletti 3-3 m-es sáv kívül és belül egyaránt (külső és belső puffer), mely a 2. melléklet szerinti mérési pontosság, koordináta élesség alapján kerül kialakításra;

– Ha a kedvezményezett a belső területi pufferrel csökkentett területre vonatkozóan rendelkezik jogszerű földhasználattal, akkor a részleges kizárási eljárást nem folytatja le a Kincstár. (XI. Jogkövetkezmények érvényesítésének szabályai (2) pont kiegészült a (2a) alponttal.)

(2) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés, adategyeztetés, továbbá a támogatási vagy kifizetési kérelmekhez kapcsolódó egyéb eljárások során megállapításra kerül, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület mérete csökkentésre szorul, az Államkincstár részleges kizárás iránti eljárást indít.

(2a) A 2. bekezdésben foglalt részleges kizárási eljárást nem kell lefolytatni, amennyiben azon földrészletek, amelyeken az ügyfél jogszerű földhasználattal rendelkezik, területi elhelyezkedését illetően teljes egészében lefedik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület belső területi pufferrel csökkentett területét.

– A területi pufferek, tolerancia nem vehető figyelembe, ha a fizikai blokkon belül túligénylés van. (3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezet IV. Általános követelmények (2) pontja javításra, kiegészítésre került.)

(2) A támogatást igénylőnek a területi puffer figyelembe vételével meghatározott egységen belüli teljes területen a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lennie. Amennyiben valamely fizikai blokkban túligénylés alakul ki, átfedés van a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, és/vagy valamely bejelentett terület között, avagy a bejelentett terület a tematikus előírás-csoportban nem támogatható területre fed rá, akkor a területi puffer nem vehető figyelembe.

2. A 2017. március 1-jéig lehetőség volt a jogszerű földhasználattal nem lefedett területek vis maioros részleges visszavonására. A módosítás tisztázza, hogy ezen bejelentéseket nem szükséges kiegészíteni vis maior kérelemmel. (A VIII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai (3) b) pont új mondattal egészült ki.)

(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területtől kisebb terület kizárólag az alábbi esetekben vonható vissza:

b) elfogadott vis maior esetek:

– Amennyiben a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül kizárólag azon területek felmérésével, amelyre rendelkezik jogszerű földhasználattal, új poligon méréssel legkésőbb 2017. március 1-jéig. Az ilyen irányú bejelentések esetén vis maior kérelem és hozzá kapcsolódó igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges.

3.    Területek elkülönítése: törlésre kerül a KET-en belüli táblák elkülönítésére vonatkozó rendelkezés. (Az 1. számú mellékletben a 2. Területek elkülönítése fejezet B) pontja törlésre került.) Az ÖKO támogatás esetében nincs meghatározva maximális táblaméret, így ez a kitétel nem releváns.

A törölt szöveg:

B) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli táblák elkülönítése:

Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül több szomszédos táblán ugyanazon kultúra található, akkor a táblák csak akkor fogadhatóak el, ha a táblák jól elkülöníthetőek, azaz közöttük legalább egy 0,25 ha bármely más növénykultúrával (hasznosítási kóddal) fedett terület helyezkedik el.

4.    Állategységre vonatkozó szabályok: a pályázati felhívás előírja, hogy legeltetéses hasznosítás esetén rendelkezni kell (saját jogon, vagy bérlegeltetési szerződés útján) minimum 0,3 ÁE/ha legeltethető állatállománnyal. A módosítás során pontosították, hogy ez a kitétel kizárólag a legeltetéses hasznosítás esetében áll fenn. (A 7. számú melléklet Speciális kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei részének 9. pontja pontosításra került.)

Legeltetéses hasznosítás esetében, amennyiben a kedvezményezett nem éri el a minimum 0,3 legeltethető ÁE/ha-t, akkor az adott évi kifizetése elutasításra kerül.

A módosítás elérhető itt.

 (Forrás: agrotrend.hu / NAK)